Eesti keel
Ettekandekoosolek 1. veebruaril 2018 kell 16.30 Tartus
2018-01-16

Ettekandekoosolek toimub 1.02.2018 kell 16.30 Tartus, Lossi 19 (Riigikohtu väikese maja konverentsisaalis).

Ettekandekoosolekul räägib Liina Teras, Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhataja, teemal: „Sisserändega kaasnevad mõjud põhiõiguste kaitsele eri kultuuride kokkupuutel Euroopa Kohtu vaatest lähtudes“

Ettekandekoosolekul antakse ülevaade Euroopa Kohtu hiljutisest praktikast islami pearäti kandmise keelust tingitud tööalase diskrimineerimise kohta (Euroopa Kohtu 14. märtsi 2017. aasta otsused G4S Secure Solutions, C‑157/15, ja Bougnaoui, C‑188/15). Samuti analüüsitakse menetluses olevat kohtuasja, mis tõstatab küsimuse, kas liidu õigusnorm, mis lubab loomade uimastamata tapmise üksnes tegevusloaga tapamajades on usuvabaduse põhiõiguse seisukohast kehtiv (kohtuasi Liga van Moskëeen en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen jt, C‑426/16, kohtujurist Wahli 30. novembri 2017. aasta ettepanek). Kas usuvabadus kaalub üles erasektori ettevõtja majandushuvid? Kas liikmesriigil on positiivne tegutsemiskohustus, et aidata kaasa usuvabaduse teostamisele, mis seisneb loomade riituslikus tapmises? Kas loomade heaolu, rahvatervise ja toiduohutuse kaitse võivad õigustada usuvabaduse piiramist? Kas usuvabaduse kaitse ulatus võib liikmesriigiti erineda ja mil määral Euroopa Kohus peab arvestama liikmesriikide põhiõiguste kaitse standardeid ELi põhiõiguste harta artikli 10 kohaldamisel? Kas ühe kultuuri esindaja usuliste veendumuste väljanäitamine võib riivata teise kultuuri esindajate õigusi ja veendumusi?

Kõik huvilised on oodatud!

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing