Eesti keel
Tegevusaruanne 2008/2009

Juhatuse esimehe ülevaade tegevusperioodist 1. juuli 2008 - 30. juuni 2009

Seltsi tegevuse aluseks on seltsi põhikiri. Seltsi 13. detsembri 2006. a üldkoosoleku otsusega kinnitati seltsi põhikirja muudatused, millega viidi põhikiri vastavusse muutunud õigusliku olustikuga ning võimaldatakse tegevuse paindlikumat organiseerimist.

Seltsi tegevust juhtisid 13. detsembri 2006. a üldkoosolekul valitud 11-liikmeline juhatus. Juhatuse esimees kogu aruandeperioodi vältel oli prof. Kalle Merusk. Juhatuse liikmete hõivatuse tõttu on infovahetus ja otsustusprotsess peaasjalikult toimunud elektroonilisel teel. Põhiliselt tuli otsustada seltsi kodulehe uuendamisega, õigusteadlaste päevade ja seltsi ettekandekoosolekute ettevalmistamisega seonduvaid küsimusi. Elektroonilisi kanaleid kasutades on toimunud ka uute liikmete vastuvõtmise ja liikmelisuses lõpetamise otsustamine. Seltsi tegevussuundade arutamiseks kohtus juhatus aruandeperioodil koosolekuks ühel korral (28. detsember 2008). Infovahetuseks ja seltsi tegevusega seonduva teabe levitamiseks arendatakse seltsi veebilehte.

Seltsi põhiliseks tegutsemisvormiks on olnud ettekandekoosolekud. Tegevusperioodil 1. juuli 2008 - 30. juuni 2009 toimus 4 planeeritud ettekandekoosolekut Tartus.

Ettekandekoosolekud toimusid järgmistel teemadel:

1. 17. septembril 2008 Uus pärimismenetlus - kuidas edasi?

Ettekandjad Urve Liin ja Ivo Mahhov

2. 21. novembril 2008 Mida muudab uus töölepingu seadus töötaja ja tööandja vahelistes suhetes?

Ettekandja Merle Muda

3. 18. veebruar 2009 Arengutest Eesti perekonnaõiguses

Ettekandjad Andra Holm ja Liis Hallik

4. 15. aprillil 2009 Karistusjärgne kinnipidamine mittekaristusliku meetmena - probleemid ja perspektiivid

Ettekandja Jüri Saar

Lisaks ettekandekoosolekutele toimus seltsi üldkoosolek 21. novembril 2008 ning prof Marju Luts-Sootaki juhtimisel õigusajalooline jalutuskäik Tartu vanalinnas (1. mail 2009).

Selts oli ka 15.-17. oktoobril 2008 toimunud XXX õigusteadlaste päevade üheks ettevalmistajaks.

Koostöös TÜ õigusteaduskonna ja Eesti advokaadibüroodega jätkati tegevust Eesti õigushariduse edendamisel. Advokaadibüroodelt laekunud sihtotstarbeliste annetuste abil (106 905 krooni) kaeti Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 4-liikmelise võistkonna osalemiskulud 16. William C. Vis nimelisel Viini rahvusvahelisel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel. Samuti maksti avalikul konkursil valitud võistkonna liikmetele stipendiumi. Sihtotstarbeliste annetuste arvelt tasuti ka kümne konkursi korras valitud üliõpilase osalemise kulud  Salzburgi suvekoolis „European Private Law".

Seltsi tänu kuulub annetuse teinud advokaadibüroodele Lextal, Luiga Mody Hääl Borenius, Raidla Leiins & Norcous, Paul Varul,  Tamme & Otsmann, Entsik & Partnerid, Tark & Co, Sorainen, Ruus Koch & Vabamets, Glimsted Straus & Partnerid ning Lepik & Luhaäär LAWIN. Tegevust nimetatud suunal plaanitakse jätkata ka järgmisel tegevusperioodil.

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing