Eesti keel
Seltsi üldkoosolek 20. novembril 2009. a

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi

20. novembri 2009. a üldkoosoleku protokoll

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 17.30.

Koosolekul osales 37 liiget isiklikult ja 12 oli esindatud volikirja alusel.

Põhikirja p 21 kohaselt võib seltsi üldkoosolek otsuseid vastu võtta, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt ¼ seltsi liikmetest. Kuna seltsil on hetkel 187 liiget, moodustab kvoorumiks vajaliku ¼  47 liiget. Seega on üldkoosoleku kvooruminõue täidetud.

1. Esmalt kuulati ettekannet teemal „Õiguskantsleri institutsioon - eile, täna, homme", esinejaks Nele Parrest, õiguskantsleri asetäitja-nõunik.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Seltsi juhatuse esimees teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Priit Pikamäe ja protokollijaks Sirje Kaljumäe.

Üldkoosolek nõustus ühehäälselt ettepanekuga.

3. Üldkoosolek kiitis heaks juhatuse poolt välja pakutud üldkoosoleku päevakorra.

4. Juhatuse esimees esitab aruande tegevusperioodi 21. november 2008-20. november 2009 kohta (vt protokolli lisana).

Üldkoosolek,  ära kuulanud  juhatuse esimehe aruande, kiitis selle heaks.

5. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine.

Aruande esitas revisjonikomisjoni liige Andres Vutt.

Üldkoosolek kinnitas ühehäälselt seltsi majandusaasta aruande.

6. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu kindlaksmääramine

Juhatusse kuulub põhikirja kohaselt 5-11 liiget. Seltsi tegutsev juhatus teeb ettepaneku valida ka uus juhatus 11-liikmeline. Revisjonikomisjoni liikmete arvu põhikiri ei sätesta. Töö mahtu ja senist kogemust arvestades teeb juhatus ettepaneku valida revisjonikomisjon 2-liikmeline.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt: valida seltsi uus juhatus 11-liikmeline ja revisjonikomisjon 2-liikmeline.

•7. Seltsi uue juhatuse valimine

Senine juhatus esitab oma nimelised ettepanekud uue juhatuse koosseisu osas: Sirje Kaljumäe,

Eerik Kergandberg, Irene Kull, Julia Laffranque, Kalle Merusk, Raul Narits, Ille Peek, Priit Pikamäe, Andra Pärsimägi, Jaan Sootak, Tambet Tampuu

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt valida järgmiseks 3-aastaseks perioodiks seltsi juhatus järgmises koosseisus:

Sirje Kaljumäe

Eerik Kergandberg

Irene Kull

Julia Laffranque

Kalle Merusk

Raul Narits

Ille Peek

Priit Pikamäe

Andra Pärsimägi

Jaan Sootak

Tambet Tampuu.

8. Seltsi juhatuse esimehe ja aseeseimehe valimine.

Senine juhatuse esimees teeb ettepaneku valida juhatuse esimeheks Eerik Kergandberg ja aseesimeheks Irene Kull.

Juhatuse esimehe valimisel jääb üks seltsi liige erapooletuks, ülejäänud hääletavad ettepaneku poolt. Juhatuse aseeesimehe valimisel toetavad kõik üldkoosolekul osalejad ühehäälselt ettepanekut.

Üldkoosolek otsusutas: valida seltsi juhatuse esineheks Eerik  Kergandberg ja aseesimeheks Irene Kull.

Vastavalt seltsi põhikirjale võivad juhatuse esimees ja aseesimees esindada seltsi kumbki üksinda ja ülejäänud liikmed kõik üheskoos.

9. Revisjonikomisjoni valimine

Seltsi juhatuse esimees teeb ettepaneku valida  revisjonikomisjoni liikmeteks Andres Vutt ja Kadri Palm.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt: valida seltsi revisjonikomisjoni liikmeteks Andres Vutt ja Kadri Palm.

10. Uue juhatuse esimehe sõnavõtt.

Seltsi juhatuse  vastvalitud esimees esitas lühidalt esialgse nägemuse tulevikuplaanidest. Kavatsetakse jätkata ettekandekoosolekute traditsiooni, täiendavalt edendada ad hoc diskussioone ning  siduda arutelusid klubilise ja vähemformaalse suhtlemisega. Taaselustada tuleks Tallinna ürituste traditsioon. Parem võiks olla koostöö teiste juristide ühendustega, sealhulgas näiteks Õigusfilosoofia Eesti Ühinguga.

Priit Pikamäe                                                              Sirje Kaljumäe

koosoleku juhataja                                                      koosoleku protokollija

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing